زیر ساخت های همگرا و یا converge infrastructure  شامل سرورها ، تجهیزات ذخیره سازی اطلاعات ، تجهیزات شبکه  ، نرم افزارهای مدیریتی زیر ساخت های IT  ، اتوماسیون اداری و ... می باشند  .

زیر-ساخت-همگرا-converge-infrastructure