Software-Defined Storage (SDS) اصلاحی جدید در زمینه ی ذخیره سازهای نرم افزاری می باشد ، که به  تخصیص فضا مبتنی بر سیاست های مشخص و مدیریت اطلاعات مستقل از زیر ساخت های سخت افزاری ،  اشاره دارد .