قابلیتی از محیط  اجرایی فایل یا(OE)  File Operating Environment  سری VNX می باشد که به صورت اتوماتیک  و بدون نیاز به مدیریت دستی مدیر سیستم وظیفه ی ایجاد و مدیریت حجم ها (volume) بر عهده داره . AVM  سازمان دهی حجم ها  به pool  ذخیره سازی را برعهده دارد ، pool  های ایجاد شده به فایل سیستم ها اختصاص داده می شود.