ماژول پایه   یا Base Module   بخشی  از VNX2 DPE می باشد ، یک   base module شامل:
•    دو عدد پورت سریال  SCSI (SAS) درقسمت  پشت دستگاه
•    .یک عدد منبع تغذیه
•     یک واحد باطری پشتیبان (BBU) می باشد .