LUN  ، تعداد ابجکت SCSI و یا iSCSI که دستورات SCSI را پردازش می کند ، مشخص  می نماید   ، LUN آخرین قطعه از آدرس SCSI  از یک آبجکت SCSI می باشد ، LUN شناسه ای است برای واحد منطقی ، ولی اغلب  به عنوان  واحد منطقی  شناخته می شود.