ذخیره سازی آبجکتی و یا Object Storage که گاها از آن  با عنوان ذخیره سازی بر مبنای اشیاء object based storage نیز یاد می شود ، بر خلاف سایر معماری های ذخیره سازی  رایانه ای مثل فایل سیستم که در آن اطلاعات به عنوان سلسله مراتب فایل  در نظر گرفته می شوند و یا  ذخیره سازی بلاکی که در آن اطلاعات به صورت بلاک در سکتورها و ترک ها ذخیره می شود، در  این معماری  اطلاعات به صورت آبجکت  ذخیره سازی و مدیریت می شود .

به طور کلی در این ساختار یک فایل بر روی سرور ذخیره می شود ، سپس توسط سیستم آدرس دهی آبجکتی افراد می توانند به این فایل دسترسی داشته باشند ، بدین ترتیب از پدیده افزونگی و اشغال فضای اضافه به ازای فایل های یکسان جلوگیری خواهد شد .

یک آبجکت، بسته اطلاعاتی از نوع فراداده (Metadata) می باشد ، که این متادیتا به صورت یک آبجکت بسته بندی شده است . هرآبجکت یک شناسه دارد و این شناسه بر اساس محتوای هر آبجکت تولید می شود ، یک آبجکت معمولا بوسیله ی یک نرم افزار ارائه شناسه آبجکت  به ذخیره ساز آبجکت بازیابی می شود و بر خلاف فایل و فایل سیستم ، آبجکت ها در یک ساختار مسطح (flat) ذخیره سازی می شوند، شما یک Pool از آبجکتها خواهید داشت و می توانید خیلی ساده آبجکت های خود را بوسیله ی ارائه ی شناسه آبجکت بازیابی کنید .آبجکت ها می توانند به صورت محلی و یا در ابعاد جغرافیایی ذخیره سازی شوند ، اما از آنجا که فضای آدرس دهی مسطحی دارند ، شیوه ی بازیابی  مشابه روش فوق خواهد بود . آبجکت به نوع خاص و یا میزان metadata محدود نمی شود.

 


منبع :

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Object_storage

http://searchcloudstorage.techtarget.com/ .