یکشنبه, 12 ارديبهشت 1395 ساعت 16:27

Tape librarye

نوشته شده توسط

Overland Tape 

یکشنبه, 12 ارديبهشت 1395 ساعت 16:26

Disk Library

نوشته شده توسط

 Overland Disk Library

یکشنبه, 12 ارديبهشت 1395 ساعت 16:25

NAS

نوشته شده توسط

OverLand NAS

یکشنبه, 12 ارديبهشت 1395 ساعت 16:24

SAN

نوشته شده توسط

Overland SAN

شنبه, 06 شهریور 1395 ساعت 09:38

Overland Storage SnapSan

نوشته شده توسط

Overland Storage SnapSan S1000

Supports: 60 SAS/SATA Disk Drive, RAID 0/1/10/3/5/6/30/50/60/JBOD, 1 Gb / 10 Gb iSCSI, 4 Gb FC, SAS Ports, 2GB Cache Memory

 
 

Overland Storage SnapSan S2000

Supports: 96 SAS/SATA Disk Drive, RAID 0/1/10/5/6/50/60, multiple 1 Gb Ethernet Port, 2GB Cache Memory

 
 

 

 
 
 
Spectra
veeam
Qlogic
Quantum
vmware
overland
emc