شرکت Dell EMC  اعلام کرد قرار است با انجمن مشترک المنافع سازمان تحقیقات صنعتی CSIRO به منظور ساخت سیستم محاسباتی علمی در مقیاس بالا همکاری داشته باشد

منتشرشده در اخبار
 
 
 
Spectra
veeam
Qlogic
Quantum
vmware
overland
emc