شرکت IBM  و Dell EMC به تازگی اعلام کردند که به منظور تسریع در بکارگیری ابری  با همکاری مشتریان تجاری Dell EMC در IBM Cloud دسترسی به راه حل های VMware امکان پذیر می شود .

منتشرشده در اخبار
 
 
 
Spectra
veeam
Qlogic
Quantum
vmware
overland
emc