خدمات و پشتیبانی

*  مشاوره، طراحی، تأمین و پشـتیبـانی مـراکـز داده (Data Center) بر اساس استانداردهای معتبر ملی و بین المللی

* مشاوره، طراحی، تأمین و پیـاده سازی تـجهـیزات پـردازشی و ذخـیره سـازی و پشتیبان گیری اطلاعات

* مشاوره، طراحی و پیاده سازی راهکارهای تداوم کسب و کار (BCP) و بـازیابی از فـاجعه (DRP )